វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

ដើម្បីបន្តសុភមង្គលនៃផ្នែកសម្ភារៈ និងខាងវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ហើយរួមចំណែកដល់ការកែលម្អ និងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបង្ហាញ។

Company Culture