យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

បន្តអភិវឌ្ឍនិងផលិតផលិតផលថ្មីបន្តកែលម្អដំណើរការផលិតបន្តពង្រីក Cu ថ្មី។ក្រុម stomer ។

Development Strategy